Студиска програма по oбновливи извори на енергија

 

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 1

8

3+2+2

216

2ЕТ100112

Електротехника 1

8

3+2+2

216

2FI110112

Информатика

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет единица 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмет единица 1  (факултетски):

2FI100212 - Основи на програмирање

2FI133412 - Програмски јазик


Изборни предмет единица 2  (факултетски):

2ЕТ100212 - Кинематика и динамика

2ЕТ100312 - Физика на бранови и акустика


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 2

8

3+2+2

216

2ЕТ100412

Физика

6

2+2+1

156

2ЕТ100512

Електротехника 2

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 3

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 1

6

2+2+1

156

UGD102712

Спорт и рекреација

0

0+0+2

120

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборен предмет единица 3 (факултетски)

2ЕТ100612 - Инжинерска економика

2ЕТ100712 - CAD/ CAM


 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI104712

Линеарни трансформации

8

3+2+2

216

2ЕТ100912

Eлектроника

8

3+2+2

216

2ЕТ100812

Електрични мерења

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 4

4

2+1+1

120

  Изборен предмет единица 5

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети единица 4 (факултетски):

2FI130712 - Веројатност и статистика

2ЕТ10101 - Ситеми за квалитет и стандарди во електротехника

Изборни предмети единица 5 (факултетски):

2ЕТ101112 - Електрични инсталации

2ЕТ101212 - Материјали за електротехника


 

IV СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ104112

Производни и разводни постројки

8

3+2+2

216

2ЕТ101412

Индустриска електроника

6

2+2+1

156

2ЕТ101512

Електрични машини

6

2+2+1

156

  Изборен предмет единица 6

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет 2

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 Изборни предмети единица 6 (факултетски):

2ЕТ104212 - Основи на автоматско управување

2FI131712 - Моделирање и симулација

 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ET101612

Анализа и синтеза на електрични кола

8

3+2+2

216

2ЕТ104312 Основи на обновливи извори на енергија

8

3+2+2

216

2ЕТ101812 Електромоторни погони

6

2+2+1

156

  Изборен предмет единица 7

4

2+1+1

120

  Изборен предмет единица 8

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети единица 7 (факултетски):

2ЕТ104412 - Геотермална енергија

2ЕТ104512 - Релејна заштита

Изборни предмети единица 8 (факултетски):

2ЕТ104612 - Енергетска ефикасност и заштеди на електрична енегија

2ЕТ104712 - Преносни и дистрибутивни системи


 

VI СЕМЕСТАР (Тригодишни студии)

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ104912

Фотоволтаична конверзија на сончева енергија

8

3+2+2

216

2ЕТ104812

Ветрогенераторски системи

6

2+2+1

156

  Изборен предмет единица 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

2ET105712

ЗАВРШЕН ИСПИТ

6

0+0+6

156

Вкупно:

30

9+7+11

792

Изборни предмети единица 9 (факултетски):

2ЕТ105012 - Микрокомјутери и програмибилни контролери

2ЕТ105112 - Компјутерско водење на процеси


 

VI СЕМЕСТАР (Четиригодишни студии)

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ104912

Фотоволтаична конверзија на сончева енергија

8

3+2+2

216

2ЕТ104812

Ветрогенераторски системи

6

2+2+1

156

2ЕТ102812 Електромагнетна компатибилност

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 Изборни предмети единица 9 (факултетски):

2ЕТ105012 - Микрокомјутери и програмибилни контролери

2ЕТ105112 - Компјутерско водење на процеси

 

VII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ105312

Пазари на електрична енергија

8

3+2+2

216

2ЕТ105412 Мали хидроцентрали

8

3+2+2

216

2ЕТ105212 Енергија од биомаса

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 10

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет единица 11

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

 
Изборни предмети единица 10 (факултетски):
 
 
 
Изборни предмети единица 11 (факултетски):
 
 
2ЕТ103512 - Телекомуникациски мрежи
 

 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ET105812

ДИПЛОМСКА РАБОТА

8

0+0+8

192

2ЕТ103612 Апликативен софтвер за автоматизација

6

2+2+1

156

2ЕТ105612 Проектирање и анализа на системи за ОИЕ

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 12

4

2+1+1

 120
 

Универзитетски изборeн предмет 4

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

 8+7+12

780

Изборни предмети единица 12 (Факултетски):

2FP123212 - Заштита при работа

2ЕТ103912 - Мехатроника