Студиска програма по системи за автоматско управување

 

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 1

8

3+2+2

216

2ЕТ100112

Електротехника 1

8

3+2+2

216

2FI110112

Информатика

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет единица 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмет единица 1  (факултетски):

2FI100212 - Основи на програмирање

2FI133412 - Програмски јазик


Изборни предмет единица 2  (факултетски):

2ЕТ100212 - Кинематика и динамика

2ЕТ100312 - Физика на бранови и акустика


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI100112

Математика 2

8

3+2+2

216

2ЕТ100412

Физика

6

2+2+1

156

2ЕТ100512

Електротехника 2

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 3

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 1

6

2+2+1

156

UGD102712

Спорт и рекреација

0

0+0+2

120

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборен предмет единица 3 (факултетски)

2ЕТ100612Инжинерска економика

2ЕТ100712 - CAD/ CAM


 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2FI104712

Линеарни трансформации

8

3+2+2

216

2ЕТ100912

Eлектроника

8

3+2+2

216

2ЕТ100812 

Електрични мерења

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 4

4

2+1+1

120

  Изборен предмет единица 5

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети единица 4 (факултетски):

2FI130712 - Веројатност и статистика

2ЕТ10101 - Ситеми за квалитет и стандарди во електротехника

Изборни предмети единица 5 (факултетски):

2ЕТ101112 - Електрични инсталации

2ЕТ101212 - Материјали за електротехника


 

IV СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ10131

Основи на автоматско управување

8

3+2+2

216

2ЕТ101412

Индустриска електроника

6

2+2+1

156

2ЕТ101512

Електрични машини

6

2+2+1

156

  Изборен предмет единица 6

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет 2

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 Изборни предмети единица 6 (факултетски):

2FP123212 - Заштита при работа

2FI131712 - Моделирање и симулација

 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ET101612

Анализа и синтеза на електрични кола

8

3+2+2

216

2ЕТ101712

Логички кола и дискретни системи

8

3+2+2

216

2ЕТ101812

Електромоторни погони

6

2+2+1

156

  Изборен предмет единица 7

4

2+1+1

120

  Изборен предмет единица 8

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети единица 7 (факултетски):

2ЕТ101912 - Системи за далечинско и дистрибуирано управување

2ЕТ102012 - Теорија на системи

Изборни предмети единица 8 (факултетски):

2ЕТ102112 - Импулсна и дигитална електроника

2FI100912 - Архитектура на компјутери


 

VI СЕМЕСТАР (Тригодишни студии)

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ102312

Дигитален пренос на информации

6

2+2+1

156

2ЕТ102412

Компјутерско водење на процеси

8

3+2+2

216

  Изборен предмет единица 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

2ЕТ102712

ЗАВРШЕН ИСПИТ

6

0+0+6

156

Вкупно:

30

9+7+11

792

Изборни предмети единица 9 (факултетски):

2ЕТ102512 - Дискретни системи за управување

2ЕТ102612- Автоматизација и процеси


 

VI СЕМЕСТАР (Четиригодишни студии)

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ102412

Компјутерско водење на процеси

8

3+2+2

216

2ЕТ102312

Дигитален пренос на информации

6

2+2+1

156

2ЕТ102812

Електромагнетна компатибилност

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 9

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 3

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

 Изборни предмети единица 9 (факултетски):

2ЕТ102512 - Дискретни системи за управување

2ЕТ102612- Автоматизација и процеси


 

VII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ103012

Електрични актуатори и сензори

8

3+2+2

216

2ЕТ103112 Роботика и автоматизација

8

3+2+2

216

2ЕТ102912 Микропроцесорски системи

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 10

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет единица 11

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

 
Изборни предмети единица 10 (факултетски):
 
 
 
Изборни предмети единица 11 (факултетски):
 
 
2ЕТ103512 - Телекомуникациски мрежи
 

 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ЕТ104012

ДИПЛОМСКА РАБОТА

8

0+0+8

192

2ЕТ103612

Апликативен софтвер за автоматизација

6

2+2+1

156

2ЕТ103712

Микрокомпјутери и програмибилни контролери

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет единица 12

4

2+1+1

 120
 

Универзитетски изборeн предмет 4

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

 8+7+12

780

Изборни предмети единица 12 (Факултетски):

2ЕТ103812 - Управување со електромоторни погони

2ЕТ103912 - Мехатроника