Известување

Медицинскиот симулациски центар (МСЦ) ве информира дека пријавувањето за проверката на знаење (испит) за спроведените обуки за специјализантите кои ја посетуваа обуката за АТЛС и ПЛС ќе се спроведува во Медицинскиот симулациски центар од 1.6.2017 година до 20.6.2017 година од 9 до 15 часот...

Соопштение за специјализација/супспецијализација

Почитувани, Ве известуваме дека запишувањето на примените кандидати на специјализација/супспецијализација ќе биде во периодот од 28-30.12.2016 година, од 8.30-16.30 часот освен на ден 29.12. до 14 часот.