Џез


 

I СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU118112
4FU118912
4FU119712
4FU120512
4FU121312
4FU122112
4FU122912
4FU123712

 Матичен инструмент 1

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

 

 8

 

 

 

 3+2+2

 

 

 

216

4FU124512

Вовед во џез историја и теорија 1

 

6

2+2+1

156

4FU124712

Џез хармонија 1

 

6

2+2+1

156

4FU125112

Џез солфеж 1

 

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекреација

 

0

0+0+2

0

 

Изборен предмет 1

 
6

2+2+1

156

 

 

  Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

UGD101312 - Информатика

 


 

II СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU118212
4FU119012
4FU119812
4FU120612
4FU121412
4FU122212
4FU123012
4FU123812

Матичен инструмент 2

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

8

 

 

 

3+2+2

 

 

 

216

4FU124612

Вовед во џез историја и теорија 2

6

2+2+1

156

4FU124812

Џез хармонија 2

6

2+2+1

156

4FU125212

Џез солфеж 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

  Вкупно:  30    

 

Изборни предмети

 Странски јазик  Универзитетски изборен предмет

 


 

III СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно


4FU118312
4FU119112
4FU119912
4FU120712
4FU121512
4FU122312
4FU123112
4FU123912

Матичен инструмент 3

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

8

 

 

 

3+2+2

 

 

 

216

4FU124912

Џез хармонија 3

6

2+2+1

156

4FU125312

Џез солфеж 3

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

Универзитетски изборен предмет

4FU125512 - Компјутерска музичка нотација

4FU128012Познавање на музички инструменти

 


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU118412
4FU119212
4FU120012
4FU120812
4FU121612
4FU122412
4FU123212
4FU124012

Матичен инструмент 4

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

 

8

 

 

 

3+2+2

 

 

 

216

4FU125712

Џез ансамбл 1

 

4

2+1+1

120

4FU125012

Џез хармонија 4

 

4

2+1+1

120

4FU125412

Џез солфеж 4

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

 

 4

2+1+1 

120 

 

 

Вкупно:

30

 

 

 

Изборен предмет

Универзитетски изборен предмет

4FU126112Ритам

4FU128312 - Архивирање и дигатализација на музичкиот фолклор

 

V СЕМЕСТАР - Трета година

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU118512
4FU119312
4FU120112
4FU120912
4FU121712
4FU122512
4FU123312
4FU124112

Матичен иструмент 5

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3+2+2

 

 

 

 

216

4FU126212

Импровизација 1

6

2+2+1

156

4FU125712

Џез ансамбл 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Вкупно:

30

 

 

 

Изборни предмети

4FU126612Аранжирање 1

4FU126812Атонален солфеж

4FU126912 - Естетика на звук

4FU128412Народни инструменти 1

4FU128112Полифонија 1

4FU128812 - Народна музика на Балканот

 

VI СЕМЕСТАР - трета година

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU118612
4FU119412
4FU120212
4FU121012
4FU121812
4FU122612
4FU123412
4FU124212Матичен инструмент 6

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

 8

 

 

 

 3+2+2

 

 

 

216

4FU126312

Импровизација 2

6

2+2+1

156

4FU125812

Џез ансамбл 3

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

4FU126712Аранжирање 2

4FU127012Семинар по џез композиција

4FU127112 - Авангарден џез 

4FU128512Народни инструменти 2

4FU128212 -Историја на македонска музика

 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU118712
4FU119512
4FU120312
4FU121112
4FU121912
4FU122712
4FU123512
4FU124312

Матичен инструмент 7

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

8

 

  

 

3+2+2

 

 

 

216

4FU126412

Импровизација 3

6

2+2+1

156

4FU125912

Џез ансамбл 4

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

2+1+1

120

 

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

4FU127412 - Методика по матичен инструмент 1 (ударни инструменти)

4FU127212 - Методика по матичен инструмент 1 (жичени инструменти)

4FU127612 - Методика по матичен инструмент 1 (дувачки инструменти)

4FU127812 - Теорија на аудио продукција

4FU128612Народни инструменти 3

4FU128912Музички фолклор 1

4FU129112Чалгиска музика

 

VIII СЕМЕСТАР - четврта година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU118812
4FU119612
4FU120412
4FU121212
4FU122012
4FU122812
4FU123612
4FU124412

Матичен инструмент 8

- Џез гитара
- Џез бас
- Џез тапани
- Џез саксафон
- Џез труба
- Џез тромбон
- Џез кларинет
- Џез пијано

 

 

 

6

 

 

 

2+2+1

 

 

 

156

4FU126512

Импровизација 4

6

2+2+1

156

4FU127912

Дипломска работа

8

0+0+8

192

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

 

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Вкупно:

30

 

 

 Изборни предмети 

4FU127512 - Методика по матичен инструмент 2 (ударни инструменти)

4FU127312 - Методика по матичен инструмент 2 (жичени инструменти)

4FU127712 - Методика по матичен инструмент 2 (дувачки инструменти)

4FU126012Џез ансамбл 5

4FU128712Народни инструменти 4

 4FU129012Музички фолклор 2