Студиска програма по Етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти 

 

I СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110112

Етнокореологија со народни ора 1

 

8

3+2+2

216

4FU110912

Вовед во етнокореологија 1

 

6

2+2+1

156

4FU112812

Етномузикологија 1

 

6

2+2+1

156

4FU114812

Солфеж 1

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

UGD102712

Спорт и рекреација*

 

0

0+0+2

 0

 

Вкупно:

30

 

 

       Изборни предмети

UGD101312 - Информатика

 


 

II СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110212

Етнокореологија со народни ора 2

8

3+2+2

216

4FU111012

Вовед во етнокореологија 2

6

2+2+1

156

4FU112912

Етномузикологија 2

6

2+2+1

156

4FU114912

Солфеж 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

  Вкупно: 30    

 

Изборни предмети

4FF109212- Странски јазик  Универзитетски изборен предмет

 


 

III СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110312

Етнокореологија со народни ора 3

8

3+2+2

216

4FU111112

Историја на традиционална игрa

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

Универзитетски изборен предмет

4FU112412 -  Традиционално пеење 1

4FU111812 - Традиционални инструменти 1

 


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110412

Етнокореологија со народни ора 4

 

8

3+2+2

216

4FU111212

Обредни игри

 

4

2+1+1

120

4FU115012

Историја на македонска музика

 

4

2+1+1

120

4FU113212

Регионална етнологија 2

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

 

4

2+1+1

120

 

Вкупно:

30

 

 

 

Изборен предмет

Универзитетски изборен предмет

4FU112512Традиционално пеење 2

4FU111912 - Традиционални инструменти 2

 

V СЕМЕСТАР - Трета година

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110512

Етнокореологија со народни ора 5

8

3+2+2

216

4FU111312

Кинетографија

6

2+2+1

156

4FU113212

Мелографија

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

 

Изборни предмети

4FU113412 - Сценски движења

4FU112612Традиционално пеење 3

4FU112012 - Традиционални инструменти 3

4FU113512 - Архивирање и дигитализација на музичкиот фолклор

4FU113612Анализа на мелопоетски форми

4FU113712Народна носија 1

 

VI СЕМЕСТАР - трета година

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110612

Етнокореологија со народни ора 6

8

3+2+2

216

4FU111412

Традиционални игри на Балканот

6

2+2+1

156

4FU113312

Етноорганологија

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

4FU113912 - Применета игра

4FU112712Традиционално пеење 4

4FU112112 - Традиционални инструменти 4

4FU113812Народна носија 2

4FU114012Музички дијалекти во Македонија

4FU115112Вовед во џез историја и теорија 1

 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110712

Етнокореологија со народни ора 7

8

3+2+2

216

4FU111512

Методика на настава по народни ора 1

6

2+2+1

156

4FU111712

Методологија на научно истражувачка работа во етнокореологијата

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

4FU114112 - Семинар по етнокореологија

4FU112212 - Оркестар на традиционални инструменти 1

4FU114212Чалгиска музика

4FU115212Вовед во џез историја и теорија 2

4FU114312 - Фестивали и манифестации

VIII СЕМЕСТАР - четврта година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU110812

Етнокореологија со народни ора 8

8

3+2+2

216

4FU111612

Методика на настава по народни ора 2

6

2+2+1

156

 4FU114712

Дипломска работа

8

0+0+8

192

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

 Изборни предмети 

4FU112312 - Оркестар на традиционални инструменти 2

4FU114412 -  Антрополошка анализа на играта

4FU114512 - Народна музика на Балканот

4FU114612 - Музичкиот фолклор на националносите во Р.Македонија