Пијано


 

I СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU156112

Пијано 1

 

8

3+2+2

216

4FU158512

Основи на хармонија 1

 

6

2+2+1

156

4FU158712

Солфеж 1

 

6

2+2+1

156

4FU159312

Историја на музика 1

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

     Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

UGD101312 - Информатика

 


 

II СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU156212

Пијано 2

8

3+2+2

216

4FU158612

Основи на хармонија 2

6

2+2+1

156

4FU158812

Солфеж 2

6

2+2+1

156

4FU159412

Историја на музика 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

  Вкупно: 30    

 

Изборни предмети

 Странски јазик  Универзитетски изборен предмет

 


 

III СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

44FU156312

Пијано 3

8

3+2+2

216

4FU159512

Историја на музика 3

6

2+2+1

156

4FU158912

Солфеж 3

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

4FU160112 - Хорско пеење 1

4FU156912 - Корепетиција со читање прима виста 1

4FU157512Камерна музика 1

4FU159912Познавање на музички инструменти

 


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU156412

Пијано 4

 

8

3+2+2

216

4FU159612

Историја на музика 4

 

6

2+2+1

156

4FU159012

Солфеж 4

 

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

 

4

2+1+1

120

 

 

 Вкупно:

30

 

 

 

Изборен предмет

4FU157012Корепетиција со читање прима виста 2

4FU157612Камерна музика 2

4FU160012Полифонија 1

4FU160212 - Хорско пеење 2

 

V СЕМЕСТАР - Трета година

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU156512

Пијано 5

8

3+2+2

216

4FU159712

Основи на музички форми со анализа 1

4

2+2+1

156

4FU158112

Методика на наставата по клавишни инструменти 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1 (универзитетски)

6

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

 

Изборни предмети

4FU157712Камерна музика 3

4FU157112Корепетиција со читање прима виста 3

4FU160312Оркестрација

4FU159112Солфеж 5

Универзитетски изборен предмет

 

VI СЕМЕСТАР - трета година

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU156612

Пијано 6

8

3+2+2

216

4FU159812

Основи на музички форми со анализа 2

4

2+2+1

156

4FU158212

Методика на наставата по клавишни инструменти 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1 (универзитетски)

6

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

4FU157812Камерна музика 4

4FU157212Корепетиција со читање прима виста 4

4FU160412Историја на македонска музика

4FU159212Солфеж 6

Универзитетски изборен предмет

 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU156712

Пијано 7

8

3+2+2

216

4FU158312

Историја на пијанизам 1

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

4FU157312Корепетиција со читање прима виста 5

4FU157912Камерна музика 5

4FU160512Музички форми со анализа 3

4FU160812 - Џез пијано 1

4FU160712Импровизација 1

4FU160612Хармонска анализа 1

VIII СЕМЕСТАР - четврта година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU156812

Пијано 8

6

2+2+1

156

4FU158412

Историја на пијанизам 2

6

2+2+1

156

 

Дипломска работа

8

0+0+8

192

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

6

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

 Изборни предмети 

4FU157412Корепетиција со читање прима виста 6

4FU158012Камерна музика 6

4FU160912 - Џез пијано 2

 

ЛИСТА НА ГРУПИ НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (модули кои содржат
предмети неопходни за здобивање додаток на диплома со одреден
наслов)
МОДУЛ 1
• Камерна музика 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Оркестрација
• Историја на македонска музика
• Музички форми со анализа 3 и 4
По акумулација на сите кредити од оваа листа при дипломирањето
кандидатот се стекнува со диплома и додаток на диплома со полн
наслов:


Дипломиран пијанист (изведувачинаставниксомодулкамерна
музика)
МОДУЛ 2
• Корепетиција со читање прима виста 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Оркестрација
• Историја на македонска музика
• Музички форми со анализа 3
По акумулација на сите кредити од оваа листа при дипломирањето
кандидатот се стекнува со диплома и додаток на диплома со полн
наслов:
Дипломиран пијанист (изведувач и наставник со модул
корепетиција сочитањеприма виста)