Студиска програма по Теорија на музиката и музичка педагогија преведување и толкување

 

I СЕМЕСТАР

       

Задолжителни предмети

       

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU100112

Солфеж 1

 

6

2+2+1

156

4FU100912

Хармонија 1

 

8

3+2+2

216

4FU100512

Историја на музиката 1

 

6

2+2+1

156

4FU106012

Пијано 1

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 

 

6

2+2+1

156

UGD102712

Спорт и рекреација

 

0

0+0+2

 
 

Вкупно:

30

11+9+8

 804

Изборни предмети

UGD101312 - Информатика


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU100212

Солфеж 2

6

2+2+1

156

4FU101012

Хармонија 2

8

3+2+2

216

4FU100212

Историја на музиката 2

6

2+2+1

156

4FU106112

Пијано 2

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет 1 (странски јазик)

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

11+9+6

804

 


 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU100312

Солфеж 3

6

2+2+1

156

4FU101112

Познавање на музички инструменти

6

2+2+1

156

4FU100712

Историја на музиката 3

6

2+2+1

156

4FU106212

Пијано 3

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 

 4 

2+1+1 

 120 

Вкупно:

30

12+9+6

828

Изборни предмети

4FU102312 - Хорско пеење 1

4FU102812 - Хорско диригирање 1

4FU103212 - Народни инструменти 1

4FU104212 - Етно хармоника 1

4FU104812 - Етно пеење 1

4FU106812 - Музички фолклор 1


 

IV СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU100412

Солфеж 4

6

2+2+1

156

4FU101212

Полифонија 1

8

3+2+2

216

4FU100812

Историја на музиката 4

8

3+2+2

216

 

Изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет

4

2+2+1

120

Вкупно:

30

12+9+7

828

Изборни предмети

4FU106312 - Пијано 4

4FU102412 - Хорско пеење 2

4FU102912 - Хорско диригирање 2

4FU103312 - Народни инструменти 2

4FU104312 - Етно хармоника 2

4FU104912 - Етно пеење 2

4FU106912 - Музички фолклор 2


 

V СЕМЕСТАР

       

Задолжителни предмети

       

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU101312

Музички форми со анализа 1

 

6

2+2+1

156

 

Психологија

 

6

2+2+1

156

4FU101612

Оркестрација

 

6

2+2+1

156

4FU107012

Мелографија 

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет

 

 4 

 2+1+1 

 120 

 

Вкупно:

30

12+9+6

828

Изборни предмети

4FU106412 - Пијано 5

4FU102512 - Хорско пеење 3

4FU103012 - Хорско диригирање 3

4FU103412 - Народни инструменти 3

4FU103812 - Оркестар на народни инструменти 1

4FU104412 - Етно хармоника 3

4FU105012 - Етно пеење 3

4FU105412 - Музички ансамбл 1

Дидактика


 

VI СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU101412

Музички форми со анализа 2

6

2+2+1

156

 

Педагогија

6

2+2+1

156

 

Методика на воспитно-образовна работа

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет

 4 

 2+1+1 

 120 

Вкупно:

30

12+9+6

828

Изборни предмети

4FU106512 - Пијано 6

4FU102612 - Хорско пеење 4

4FU103112 - Хорско диригирање 4

4FU103512 - Народни инструменти 4

4FU104512 - Етно хармоника 4

4FU105112 - Етно пеење 4

4FU105512 - Музички ансамбл 2

Педагошка комуникација

4FU103912 - Оркестар на народни инструменти 2


 

VII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU101512

Музички форми со анализа 3

6

2+2+1

156

4FU101712

Методика на музичка настава 1

8

3+2+2

216

4FU101912

Хармонска анализа 1

8

3+2+2

216

 

Изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

4FU106612 - Пијано 7

4FU102712 - Хорско пеење 5

4FU102112 - Свирење на хорски партитури 1

4FU103612 - Народни инструменти 5

4FU104012 - Оркестар на народни инструменти 3

4FU104612 - Етнохармоника 5

4FU105212 - Етно пеење 5

4FU105612 - Музички ансамбл 3

Методологија на истражување во воспитанието и образованието


 

VIII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU105912

Дипломски труд

8

0+0+8

192

4FU101812

Методика на музичка настава 2

8

3+2+2

216

 

Педагошки стаж

 

0+0+6

 

 

Универзитетски изборен предмет

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет

4

 2+1+1 

 120 

Вкупно:

30

9+6+19

804

Изборни предмети

4FU106712 - Пијано 8

4FU102212 - Свирење хорски партитури 2

4FU102012 - Хармонска анализа 2

4FU103712 - Народни инструменти 6

4FU104112 - Оркестар на народни инструменти 4

4FU104612 - Етнохармоника 6

4FU105312 - Етно пеење 6

4FU105612 - Музички ансамбл 4

Планирање и програмирање на воспитно-образовната дејност