Вокално пеење

 

 

I СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU149312

Соло пеење 1

 

8

3+2+2

216

4FU152112

Солфеж 1

 

6

2+2+1

156

4FU152712

Историја на музика 1

 

6

2+2+1

156

UGD102712

Спорт и рекреација

 

0

0+0+2

0

 

Странски јазик 1( Италијански јазик 1)

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156 

 

 

  Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

UGD101312 - Информатика

 


 

II СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU149412

Соло пеење 2

8

3+2+2

216

4FU152212

Солфеж 2

6

2+2+1

156

4FU158812

Историја на музика 2

6

2+2+1

156

 

Странски јазик 2 ( Италијански јазик 2)

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

  Вкупно: 30    

 

Изборни предмети

 Странски јазик (Англиски јазик) (Универзитетски предмет)

 


 

III СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU149512

Соло пеење 3

8

3+2+2

216

4FU150112

Камерно вокална музика 1

4

2+1+1

120

4FU152912

Историја на музика 3

4

2+1+1

120

4FU152312

Солфеж 3

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

Универзитетски изборен предмет

Странски јазик 3 ( Италијански јазик 3)

4FU151512Пијано 1

 


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

4FU149612

Соло пеење 4

 

8

3+2+2

216

4FU150212

Камерно вокална музика 2

 

4

2+1+1

120

4FU153012

Историја на музика 4

 

4

2+1+1

120

4FU152412

Солфеж 4

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

 

4

2+1+1

120

 

 

 Вкупно:

30

 

 

 

Изборен предмет

Универзитетски изборен предмет

Странски јазик 4 ( Италијански јазик 4)

4FU151612Пијано 2

 

V СЕМЕСТАР - Трета година

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU149712

Соло пеење 5

8

3+2+2

216

4FU150312

Основи на актерска игра 1

6

2+2+1

156

4FU150612

Оперско студио 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

 

Изборни предмети

Странски јазик 1 (Германски јазик 1)

Странски јазик 1 (Француски јазик 1)

4FU152512Солфеж 5

4FU151712Пијано 3

 

VI СЕМЕСТАР - трета година

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU149812

Соло пеење 6

8

3+2+2

216

4FU150712

Оперско студио 2

6

2+2+1

156

4FU150412

Основи на актерска игра 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

Странски јазик 2 (Германски јазик 2)

Странски јазик 2 (Француски јазик 2)

4FU152612Солфеж 6

4FU151012 - Сценски движења 1

4FU151812Пијано 4

 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU149912

Соло пеење 7

8

3+2+2

216

4FU150812

Оперско студио 3

6

2+2+1

156

4FU151212

Сценски движења со танци 1

4

2+1+1

120 

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120 

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

2+1+1

120 

 

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

Странски јазик 3 (Германски јазик 3)

Странски јазик 3 (Француски јазик 3)

4FU151912Пијано 5

4FU151112 - Сценски движења 2

4FU150512 - Основи на актерска игра 3

 

VIII СЕМЕСТАР - четврта година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FU150012

Соло пеење 8

8

3+2+1

216

4FU150912

Оперско студио 4

6

2+2+1

156

4FU151312 

Сценски движења со танци 2

4

2+1+1

120

4FU151412 

Дипломска работа

8

0+0+8

192

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

 Изборни предмети 

Странски јазик 4 (Германски јазик 4)

Странски јазик 4 (Француски јазик 4)

4FU152012Пијано 6