Жичани инструменти


 

I СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU132212
4FU133012
4FU133812
4FU134612
4FU135412
4FU136212
4FU137012
4FU137812
4FU138612
4FU139412
4FU140212
4FU141012

 Инструмент со оркестарски делници 1

- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

 

 8

 

 

 

 3+2+2

 

 

 

216

4FU141912

Камерна музика 1

 

4

2+1+1

120

4FU142812

Оркестар 1

 

4

2+1+1

120

4FU143912

Солфеж 1

 

4

2+1+1

120

4FU144212

Историја на музика 1

 

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекраеација

 
 0

0+0+2 

 0

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

 

 

 Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

UGD101312 - Информатика

 


 

II СЕМЕСТАР - прва година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU132312
4FU133112
4FU133912
4FU134712
4FU135512
4FU136312
4FU137112
4FU137912
4FU138712
4FU139512
4FU140312
4FU141112

Инструмент со оркестарски делници 2
- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

8

 

 

 

3+2+2

 

 

 

216

4FU142012

Камерна музика 2

6

2+2+1

156

4FU142912

Оркестар 2

6

2+2+1

156

4FU144012

Солфеж 2 

4

2+1+1

120

4FU144312

Историја на музика 2

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

     

 

Вкупно:

30

   

 

Изборни предмети

 Странски јазик  Универзитетски изборен предмет

 


 

III СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно


4FU132412
4FU133212
4FU134012
4FU134812
4FU135612
4FU136412
4FU137212
4FU138012
4FU138812
4FU139612
4FU140412
4FU141212

Инструмент со оркестарски делници 3
- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3+2+2

 

 

 

 

216

4FU142112

Камерна музика 3

6

2+2+1

156

4FU144412

Историја на музика 3

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 1

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

Универзитетски изборен предмет

4FU142912 - Оркестар 3 

4FU144112 -Солфеж 3

 


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

 

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

 

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU132512
4FU133312
4FU134112
4FU134912
4FU135712
4FU136512
4FU137312
4FU138112
4FU138912
4FU139712
4FU140512
4FU141312

Инструмент со оркестарски делници 4
- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

 

8

 

 

 

3+2+2

 

 

 

216

4FU142212

Камерна музика 4

 

4

2+1+1

120

4FU144512

Историја на музика 4

 

4

2+211

120

4FU144712

Основи на хармонија 1

 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1

 

6

2+2+1

156

 

Изборен предмет 2

 

 4

2+1+1 

120 

 

 

Вкупно:

30

 

 

 

Изборен предмет

Универзитетски изборен предмет

4FU144612Познавање на музички инструменти

4FU143012 - Оркестар 4

 

V СЕМЕСТАР - Трета година

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU132612
4FU133412
4FU134212
4FU135012
4FU135812
4FU136612
4FU137412
4FU138212
4FU139012
4FU139812
4FU140612
4FU141412

Инструмент со оркестарски делници 5

- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3+2+2

 

 

 

 

216

4FU142312

Камерна музика 5

8

3+2+2

216

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

6

2+2+1

156

 

Вкупно:

30

 

 

 

Изборни предмети

4FU143112 - Оркестар 5

4FU145312 - Хорско пеење 1

4FU144812Основи на хармонија 2

4FU145712 - Ритам 1

4FU145812Вовед во џез историја и теорија 1

 

VI СЕМЕСТАР - трета година

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU132712
4FU133512
4FU134312
4FU135112
4FU135912
4FU136712
4FU137512
4FU138312
4FU139112
4FU139912
4FU140712
4FU141512

Инструмент со оркестарски делници 6

- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3+2+2

 

 

 

 

216

4FU142412

Камерна музика 6

6

2+2+1

156

4FU144912

Полифонија 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 1 

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети 

4FU143212 - Оркестар 6 

4FU145412 - Хорско пеење 2

4FU146112Народни инструменти 1

4FU145912Вовед во џез историја и теорија 2

4FU146012 - Импровизација 1 

 

VII СЕМЕСТАР

 

 

Задолжителни предмети

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU132812
4FU133612
4FU134412
4FU135212
4FU136012
4FU136812
4FU137612
4FU138412
4FU139212
4FU140012
4FU140812
4FU141612

Инструмент со оркестарски делници 7
- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3+2+2

 

 

 

 

216

4FU143512

Методика на настава по дувачки инструменти 1

6

2+2+1

156

4FU143712

Методика на настава по гудачки инструменти 1

6

2+2+1

156

4FU145112

Основи на музички форми 1

4

2+1+1

156

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

 2+1+1

120

 

Изборен предмет 3

4

2+1+1

120

 

Вкупно:

30

 

 

Изборни предмети

4FU143312 - Оркестар 7

4FU142512 - Камерна музика 7 

4FU145012 - Полифонија 2

4FU145512 - Хорско пеење 3

4FU146212Народни инструменти 2

 

VIII СЕМЕСТАР - четврта година

 

 

 

Задолжителни предмети

 

 

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

4FU132912
4FU133712
4FU134512
4FU135312
4FU136112
4FU136912
4FU137712
4FU138512
4FU139312
4FU140112
4FU140912
4FU141712

Инструмент со оркестарски делници 8

- Флејта
- Обоа
- Кларинет
- Фагот
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Туба
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас

 

 

 

 

6

 

 

 

 

2+2+1

 

 

 

 

156

4FU143612

Методика на настава по дувачки инструменти 2

6

2+2+1

156

4FU143812

Методика на настава по гудачки инструменти 2

6

2+2+1

156

4FU141812

Дипломска работа

8

0+0+8

192

 

Изборен предмет 1

4

2+1+1

120

 

Изборен предмет 2

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

 

 

 Изборни предмети 

4FU145212 - Основи на музички форми 2

4FU142612 - Камерна музика 8

4FU143412 - Оркестар 8

4FU145612 - Хорско пеење 4