Студиска програма по Финансиска и актуарска математика, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

I СЕМЕСТАР

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI205012

Одбрани поглавја од осигурување

6

156

2FI201312

Одбрани поглавја од нумеричка анализа

6

156

 

Одбрани поглавја од финансии

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

60

 

Факултетски изборен предмет 2

4

60

 

Универзитетски изборен предмет

4 60
 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети

2FI205112 - Финансиска и актуарска математика
2FI205212 - Случајни процеси и примена во економијата
2FI205312 - Стохастичко сметање во финансии
2FI201812 - Теорија на игри
2FI203812 - Е-комерција


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI205412

Економско-математички модели

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876