Студиска програма по Информациски системи, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

  

I СЕМЕСТАР

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI202212

Бизнис процеси и модели

6

156

2FI202312

Инфраструктура на информациски системи

6

156

2FI202412

Управување со проекти и промени

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 4 120
 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети

2FI200612 - Напредни интеракциски технологии
2FI202512 - Инженерска анализа
2FI202612 - Нови технологии во информациски системи
2FI202712 - Географски информациони системи


 

II СЕМЕСТАР

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI202812

Анализа, моделирање и дизајн на информациски системи

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно: 

30

876