Студиска програма по Информатика, 2 годишни студии - 120 ЕКТС (3+2)

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI206512

Нумеричка анализа

8

216

2FI202012

Напредни поглавја од веројатност и статистика

8

216

2FI200712

Податочни комуникации

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FI200812 - Дигитални библиотеки и репозиториуми
2FI203112 - Применета статистика
2FI206312 - Криптографија
2FI203612 - Веб ориентирано софтверско инженерство


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI202412

Управување со проекти и промени

8

216

2FI201812

Мултимедијални технологии

8

216

2FI200612

Напредни интеракциски технологии

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Вкупно: 

30

828

Факултетски изборни предмети 2 семестар

2FI200312 - Напредни дистрибуирани компјутерски системи
2FI202912 - Инженерска анализа
2FI201012 - Податочно рударење и податочни складишта
2FI202112 - Напредни комуникациски мрежи


 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI206412

Веб технологии

8

216

2FI204212

Објектно ориентирано софтверско инженерство

8

216

Факултетски изборен предмет 1

8

216

 

Универзитетски изборен предмет

6

156

 

Вкупно:

30

804

Факултетски изборни предмети 3 семестар

2FI202712 - Георграфски информациски систем
                - Применета функционална анализа


 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

 

Магистерска труд

30

900

 

Вкупно:

30

900