Студиска програма по Интелигентни веб технологии, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI200112

Пребарување на информации

6

156

2FI200212

Безбедност на компјутерски мрежи и веб безбедност

6

156

2FI200312

Напредни дистрибуирани компјутерски системи

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FI200412 - Развој на апликации за мобилни и вградливи уреди
2FI200512 - Дигитална обработка на слики
2FI200612 - Напредни интеракциски технологии
2FI200812 - Дигитални библиотеки и репозиториуми
2FI200712 - Податочни комуникации
2FI206212 - Статистичка анализа на податоци


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI201012

Податочно рударење и податочни складишта

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876