Студиска програма по Комуникациски технологии и процесирање на сигнали, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

  

I СЕМЕСТАР

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI201712

Напредни концепти во дигитални комуникации

6

156

2FI200512

Дигитална обработка на слики

6

156

2FI201812

Мултимедијални технологии

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен 1

4

120

 

Вкупно:

30

828


Факултетски изборни предмети

2FI201912 - Дигитални филтри
2FI201612 - Машиско учење
2FI201112 - Напредни поглавја од роботика
2FI202012 - Напредни поглавја од веројатност и статистика


II СЕМЕСТАР

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI202112

Напредни комуникациски мрежи

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

 

   
 

Вкупно: 

30

876