Математичко –информатичко образование, 2 годишни студии - 120 ЕКТС (3+2)

Студиска програма по Математичко –информатичко образование, 2 годишни студии - 120 ЕКТС (3+2)

 

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI203012

Одбрани поглавја од математичка анализа

8

216

2FI201312

Одбрани поглавја од нумеричка анализа

8

216

2FI204312

Математичка статистика

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

                - Споредбено образование и споредбени воспитно-образовни системи за математика/информатика
2FI206712 - Современа елементарна алгебра
                - Стратегии на учење и поучување
2FI201812 - Мултимедијални технологии


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI204912

Одбрани поглавја од топологија

8

216

2FI206812

Нумеричко решавање на парцијални диференцијални равенки

8

216

2FI201012

Податочно рударење и податочни складишта

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 2 семестар

2FI207212 - Современа методика на наставата по математика/информатика
2FI206012 - Интелигентни системи за поучување*
2FI205912 - Примена на напредни ИКТ во образованието*
2FI205812 - Откривање и работа со надарени ученици за математика/информатика


 

III СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI207312

Теорија на хаос

8

216

2FI207412

Одбрани поглавја од геометрија

8

216

 

Факултетски изборен предмет 1

8

216

 

Универзитетски изборен предмет

6

156

 

Вкупно:

30

804

Факултетски изборни предмети 3 семестар

2FI205012 - Операциски истражувања
                - Применета функционална анализа


 

IV СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

 

Магистерска работа

30

900

 

Вкупно:

30

900