Студиска програма по Математичко –информатичко образование, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI205512

Современи тенденции во наставата по математика/информатика

6

156

2FI201312

Одбрани поглавја од нумеричка анализа

6

156

2FI205612

Методологија на научното истражување

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FI205712 - Образовен софтвер за математика
2FI205812 - Откривање и работа со надарени ученици за математика/информатика
2FI205912 - Примена на напредни ИКТ во образованието
2FI206012 - Интелигентни системи за поучување
2FI206112 - Споредбено образование и споредбени воспитно-образовни системи за математика/информатика
2FI201812 - Мултимедијални технологии


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI206212

Статистичка анализа и обработка на податоци

6

156

 

Магистерска работа

24

 

 

Вкупно:

30