Студиска програма по Математика, 2 годишни студии - 120 ЕКТС (3+2)

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI203012

Одбрани поглавја од математичка анализа

8

216

2FI201312

Одбрани поглавја од нумеричка анализа

8

216

2FI204312

Математичка статистика

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FI204612 - Математичко моделирање и симулации
2FI206312 - Kриптографија
2FI204712 - Математичко програмирање
2FI206612 - Применета теорија на информации


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI204912

Одбрани поглавја од топологија

8

216

2FI206812

Нумеричко решавање на парцијални диференцијални равенки

8

216

2FI201012

Податочно рударење и податочни складишта

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 2 семестар

2FI206912 - Линеарно програмирање
2FI204812 - Фуриеова анализа и примени
2FI207012 - Компјутерска и геометриска топологија
2FI204512 - Применета апстрактна алгебра


 

III СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI207312

Теорија на хаос

8

216

2FI207412

Одбрани поглавја од геометрија

8

216

2FI205012

Операциски истражувања

8

216

 

Универзитетски изборен предмет

6

156

 

Вкупно:

30

804

Факултетски изборни предмети 3 семестар

2FI205012 - Операциски истражувања
                - Применета функционална анализа


 

IV СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

 

Магистерска работа

30

900

 

Вкупно:

30

900