Студиска програма по Математика, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI203012

Одбрани поглавја од математичка анализа

6

156

2FI201312

Одбрани поглавја од нумеричка анализа

6

156

2FI204312

Математичка статистика

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FI204512 - Применета апстрактна алгебра
2FI204612 - Математичко моделирање и симулации
2FI204712 - Математичко програмирање
2FI204812 - Фуриеoва анализа и примени


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI204912

Одбрани поглавја од топологија

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876