Студиска програма по Применета математика, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI202912

Инженерска анализа

6

156

2FI203012

Одбрани поглавја од математичка анализа

6

156

2FI203112

Применета статистика

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FI203212 - Пресметување со високи перформанси
2FI203312 - Обработка на сигнали
2FI201012 - Податочно рударење и податочни складишта
2FI203412 - Инженерски информациски системи


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI203512

Напредни поглавја од компјутерска графика

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876