Студиска програма по Софтверско инженерство, 1 годишни студии 60 ЕКТС (4+1)

I СЕМЕСТАР

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI203612

Веб ориентирано софтверско инженерство

6

156

2FI200312

Напредни дистрибуирани компјутерски системи

6

156

2FI203712

Безбедност на софтвер

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет

4 120
 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети

2FI203812 - Е-комерција
2FI203912 - Методологии за управување на ИКТ проекти
2FI204012 - Развој на апликации за мобилни и вградливи уреди
2FI204112 - Теорија и модели на одлучување


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI204212

Објектно ориентирано софтверско инженерство

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876