Студиска програма по Вештачка интелигенција и роботика, 1 годишни студии - 60 ЕКТС (4+1)

  

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI201112

Напредни поглавја од роботика

6

156

2FI200612

Напредни интеракциски технологии

6

156

2FI201212

Дигитална обработка на слики

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет 

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2FI201312 - Одбрани поглавја од нумеричка анализа
2FI200512 - Оптимизација и контрола на системи
2FI201412 - Веројатносна роботика
2FI201512 - Обработка на говор


 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI201612

Машинско учење

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876