Јавни набавки

Што се јавни набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање на надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи.

Принципите врз кои се базира спроведувањето на законските и подаконските прописи за јавните набавки се транспарентност, јавност и еднаков третман на економските оператори. Заради остварување на овие принципи, а и заради достапност на информации до јавноста, вие имате можност да го користите делот - Јавни набавки на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Како да го користите делот - Јавни набавки?

Годишен план

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во тековната година - видови на стоки, услуги и работи, според Општиот поимник на јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот или рамковната спогодба и видот на постапката за доделување на договорот или рамковната спогодба.Во овој дел ќе биде објавен донесениот Годишен план за јавни набавки на Универзитетот за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

(ГП за ЈН е во пдф формат)

 

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Носител на Набавката

Линк

37/2016

Повторна Набавка на опрема по проект - Сеприсутна интероперабилна грижа за стари лица (Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People - UNCAP)

Друштво за услуги СРЦ СИСТЕМСКА ИНТЕГРАЦИЈА ДООЕЛ Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e597ec47-af46-450b-94ad-cf42cb911070

 

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за угостителство и трговија ОАЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА АД Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/87f20d34-5628-4747-8a36-e336718c4d17

 

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за промет со нафта и нафтени деривати ВАГО ПЕТРОЛ ДОО с.Крупиште Карбинци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e10bfee-7e14-4d34-8766-4615865eebd8

 

45/2016

Набавка на хотелски услуги

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/43a95ca8-4e11-46c3-ab48-e4a486351df7

 

43/2016

Набавка и резервација на авионски билети

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/87155b28-a4a4-4e04-a94c-9059c9c12d7f

 

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

Набавка на уметнички слики

Игор Егоров

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/364635b5-3231-4c3f-88ae-d61baddfc5ef

 

02/2017

Набавка на Сервисирање на возила

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d6d0cef2-dfd6-4720-b740-5c15704e42a7

 

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за превоз на патници и стока,шпедиција,промет и туризам во земјата и странство БЕРОВО-ТРАНС ДОО Берово

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32384411-cdeb-4f80-ad82-f8273c1ffd3b

 

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за транспорт трговија и услуги ФИЛЕ ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Кратово

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e5462d9e-e062-4c1e-838d-7f11c3973284

 

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

Друштво за производство трговија и услуги ДАЈО ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/94ac04fa-53ca-418b-ad79-58a06aa766f8

 

03/2017

Набавка на Реконструкција на објекти

Производно трговско друштво ДРВО-ПРОМ ДООЕЛ с.Мородвис Зрновци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0ce03bbf-d3ad-40ae-a4a7-ed2bb50119b5

 

05/2017

Набавка на Угостителски услуги за 24 месеци

Друштво за производство,трговија и услуги во универзитетот УНИ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Штип

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a4caad3a-9709-4918-861e-c765fb04b74f

 

07/2017

Набавка на Специјални средства за хигиена

Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЕУРОПАП увоз-извоз ДОО Скопје

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a6cfd71e-4495-45a4-b43b-935b00bbadc0

 

 

ОБЈАВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ

Евиденции за период  01.07.2016 - 31.12.2016 - https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-evidences/85d96907-c4b6-409b-8e52-aa2a3ae90ae9

 

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ 2017

Бр. на Оглас

Предмет на договор

Краен рок

Линк

01/2017

Набавка на услуги за копнен транспорт

30.01.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cb592228-5042-4b9b-9eab-4519fe18e061/1

 

02/2017

Набавка на Сервисирање на возила

30.01.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5aea1ddb-90a0-4d68-b242-acc60e992c0f/1

 

03/2017

Набавка на Реконструкција на објекти

01.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ead6531c-d9d3-4dfe-b12c-f54b903c5cce/1

 

04/2017

Набавка на услуги за обезбедување на магацин за чување на руда на арсен и талиум во селото Мрежичко

20.02.2017 11:00

Објавен во други огласи во ЕСЈН

05/2017

Набавка на Угостителски услуги за 24 месеци

14.03.2017 12:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b5f1da96-46d2-4c0e-a7c7-985820546c7e/1

 

06/2017

Набавка на Кампус лиценци

16.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b0210a5-d862-4d17-a309-fcc1d06c7c6a/1

 

07/2017

Набавка на Специјални средства за хигиена

28.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1676198f-56d8-4299-9c9e-6b9ea3315352/1

 

08/2017

Набавка на Годишен сервис на ICP-MS, ICP-AES

17.03.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41d76400-58a4-4ae2-90cc-e42ef892ca23/5

 

09/2017

Набавка на Годишен сервис на XRD

17.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f7b1513-ae9d-4676-9046-b0a81200ba7b/5

 

10/2017

Набавка на Поштенски услуги (брза пошта)

14.03.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc73f1d9-726e-4895-ab1d-5e67ea1cb34b/5

 

11/2017

Набавка на Одржување на оптика

04.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bec821f3-3238-4e79-bda4-8e0be501daab/5

 

12/2017

Набавка на Потрошен материјал за одржување

11.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/168fbab3-c7a2-4ea6-a00d-0458d99dd0a9/5

 

13/2017

Набавка на Компјутерска опрема

15.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ea37b65c-5ac6-44e6-ba95-f716b88b05d1/1

 

14/2017

Набавка на Гуми

25.04.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91ea9b3b-a6bc-4a9c-944e-12e65ceac25d/5

 

15/2017

Набавка на Канцелариски и друг мебел

03.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2d4dddc3-cb0d-44bd-9870-f39749bc2cdb/1

 

16/2017

Набавка на електрична енергија (активна струја)

09.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c930ec74-9a2e-4271-a9e3-c834c856265f/1

 

18/2017

Повторна набавка на Кампус лиценци

11.05.2017 11:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c5f64bc-eecc-4a99-935c-8bdc93fe1680/1

 

19/2017

Набавка на Опрема за видео надзор

09.05.2017 10:00

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b467a6c-0607-443b-a812-7ff5ac293bda/5

 

 

 

Објавени Известувања за склучени договори

Согласно со Препораката од Бирото за јавни набавки, во овој дел можете да добиете информации за објавени известувања за реализирани договори.

Контакти

Одделот за јавни набавки ви стои на располагање за информации и потребна помош - секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.

Тел. 032/550-054, 032/550-231