Линкови

Универзитети

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ -Скопје www.ukim.edu.mk/

Универзитет „Св. Климент Охридски“ -Битола www.uklo.edu.mk/

Универзитетот на Југоисточна Европа -Тетово www.seeu.edu.mk/

Државниот универзитет во Тетово www.unite.edu.mk/

Универзитет во Марибор www.uni-mb.si/

Универзитет во Крагуевац www.kg.ac.rs/

Аграрна академија во Самара www.ssaa.ru/

Медицински универзитет во Самара www.samsmu.ru/

Државен универзитет Самара http://www.ssu.samara.ru/


Државни институции

Влада на Р.Македонија www.vlada.mk/

Министерство за образование и наука на Р.Македонија www.mon.gov.mk/

Министерство за култура на Р.Македонија www.kultura.gov.mk/


Болоњска декларација

Асоцијација на европските универзитети www.eua.be/


Препораки за понатамошно читање

Кредит и системи за квалификации

Европски инструменти:

Препорака од европскиот парламент и Советот од 23 април 2008 со основањето на рамката за европски квалификации за доживотно учење

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/lexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF

Публикации на европско ниво:

Усогласување на образовните структури во Европа (2007)

Дополнителни информации и резултати за Tuning проектот:

http://unideusto.org/tuning  или: http://www.rug.nl/let/tuningeu

Релевантни извештаи од Болоња семинарот:

Дополнителни информации од семинарот (податоци, презентации): http://portobologna.up.pt/

Европска Асоцијација за обезбедување на квалитет во високото образование (2005) Стандарди и Упатства за обезбедување на квалитет во областа на европското високото образование_Хелсинки:

Европска асоцијација за обезбедување на квалитет во високото образование

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/Standards-and-Guidelines-for-QA.pdf

Национални публикации

Секоја држава има издадено или е во процес на публикација, информации за својата националните квалификации и кредит системи. Шкотска и Ирска се два примера.

Шкотската рамка за кредит и квалификации http://www.scqF.org.uk

Ирскиот Национален Орган за Квалификации, Национална Рамка за Квалификации  

http://www.nfq.ie/nfq/en/index.html


Студентски портал http://spugd.org.mk