Стручна специјализација за мобилна протетика

 

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно:

 

Современ дијагностички и тераписки концепт кај тотална и парцијална беззабост

6

 

180

 

Современо планирање на скелетирани протези

6

 

180

 

Биомеханика на мастикаторниот систем

6

 

180

 

Претпротетски оралнохируршки тераписки процедури

5

 

150

 

Факултетски изборен предмет 1

3

 

90

 

Факултетски изборен предмет 2

4

 

120

         

Вкупно:

30

  920

Листа 1

Современи заботехички материјали
Современи заботехнички апарати и инструменти
Меѓувилични односи и дисфункции
Компјутерски системи и технологии во стоматолошката протетика
Современи естетски реставрации

Листа 2

Супраструктури над дентални импланти
Вилични оптуратори и епитези
Орална медицина и патологија
Пародонтологија
Ергономија во заботехничка лабораторија
Менаџмент во забната техника


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

Задолжителен стаж

     
 

Современо планирање на скелетирани протези

6

50

20

 

Современи решенија на тотална и парцијална беззабост

6

50

20

 

Супраструктури над дентални импланти

4

20

10

 

Естетски стоматолошки процедури

4 20 10
 

Вкупно:

20 140 60

 

Задолжителен специјалистички труд

10

60

20

Вкупно:

30 200 80