Стручна специјализација за ортодонција

 

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

Активни и пасивни ортодонтски апарати

6

 

180

 

Современо планирање на ортодонтската терапија

6

 

180

 

Биомеханика на мастикаторниот систем

6

 

180

 

Ортодонтски- оралнохируршки тераписки процедури

5

 

150

 

Факултетски изборен предмет 1

3

 

90

 

Факултетски изборен предмет 2

4

 

120

         

Вкупно:

30

  920

Листа 1

Современи заботехички материјали
Современи заботехнички апарати и инструменти
Меѓувилични односи и дисфункции
Ортодонтско хируршки третман на дентофацијални деформитети
Орофацијални расцепи

Листа 2

Фиксни ортодонтски апарати
Вилични оптуратори и епитези
Орална медицина и патологија
Пародонтологија
Ергономија во заботехничка лабораторија
Менаџмент во забната техника


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

 

Задолжителен стаж

     
 

Активни ортодонтски апарати

6

50

20

 

Пасивни ортодонтски апарати

6

50

20

 

Фиксни ортодонтски апарати

4

20

10

 

Современо планирање на ортодонтска терапија

4 20 10
 

Вкупно:

20 140 60
 

Задолжителен специјалистички труд

10

60

20

Вкупно:

30 200 80