Универзитетски изборен предмет за втор циклус

ЛИСТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Студиска програма 2012/2013 

Предмет

Број на предмет

ААА

Код на предметот

ЕКТС

Претприемништво

001

UGD200112

4

Менаџмент на човечки ресурси

002

UGD200212

4

Промоција

003

UGD200312

6

Организациско однесување

004

UGD200412

6

Применета електротехника

005

UGD200512

6

Агроекологија

006

UGD200612

6

Органско производство

007

UGD200712

6

Неконвенционални процеси

008

UGD200812

4

Технологии со пластична обработка

009

UGD200912

4

Авторски и сродни други права

010

UGD201012

6

Европска унија - институции и право

011

UGD201112

4

Меѓународно казнено право

012

UGD201212

6

Политички партии

013

UGD201312

4

Дизајн и анализа на експерименти

014

UGD201412

4

Историја и теорија на дизајн

015

UGD201512

4

Механички својства на текстилни материјали

016

UGD201612

4

Македонски WEB технологии за поддршка на бизнисот

017

UGD201712

4

Бизнис податочни комуникации

018

UGD201812

4

Електронско учење

019

UGD201912

4

Метод на конечни елементи

020

UGD202012

6

Метод на конечни елементи

021

UGD202112

4

Применета анализа на податоци

022

UGD202212

6

Применета анализа на податоци

023

UGD202312

4

Деловен странски јазик (Англиски јазик)*

024

UGD202412

4

Деловен странски јазик (Германски јазик)*

025

UGD202512

4

Македонскиот јазик во јавната комуникација

026

UGD202612

4

Музика на човековиот род

027

UGD202712

4

Воспитно образовни системи

028

UGD202812

4

Развојна психологија

029

UGD202912

4

ГИС

030

UGD203012

4

Индустриско инженерство

031

UGD203112

6

Методологија во научноистражувачка работа

032

UGD203212

4

Природни ресурси

033

UGD203312

6

Бизнис системи во туризмот и угостителството

034

UGD203412

6

Меѓународни туристички зони

035

UGD203512

4

Планирање во туризмот

036

UGD203612

6

Регионално планирање и одржлив развој

037

UGD203712

4

Применета електротехника

038

UGD203812

4

ЗАБЕЛЕШКА:

* Се избира само еден јазик од Деловен странски јазик 1

НАПОМЕНА:

За едногодишните студии се избира од предметите кои имаат 4 кредити

За двогодишните студии се избира од предметите кои имаат 6 кредити