Студиска програма по Индустриски дизајн на текстил

1. СТУДИСКА ПРОГРАМА ВО ТРАЕЊЕ ОД ЕДНА ГОДИНА (60ЕКТС)

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2TH200112

Моделирање на процесите за индустриски дизајн

6

156

2TH200212

Влакна од нови полимери

6

156

2TH200812

Креирање на текстил 1

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2TH200412Методологија на научно истражувачка работа

2TH200512Историја и теорија на дизајн

2TH200612Дизајн и анализа на експерименти

2TH200712Стандарди и квалитет на текстилни материјали

2FI200712 -  Податочни комуникации

 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2TH200812

Индустриски дизајн на текстил

6

156

 

Магистерска работа

24

720

 

Вкупно:

30

876


 

2. СТУДИСКА ПРОГРАМА ВО ТРАЕЊЕ ОД ДВЕ ГОДИНИ (120 ЕКТС)

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2TH200112

Моделирање на процесите за индустриски дизајн

6

156

2TH200212

Влакна од нови полимери

6

156

2TH200812

Креирање на текстил 1

6

156

 

Факултетски изборен предмет 1

4

120

 

Факултетски изборен предмет 2

4

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 1 семестар

2TH200412Методологија на научно истражувачка работа

2TH200512Историја и теорија на дизајн

2TH200612Дизајн и анализа на експерименти

2TH200712Стандарди и квалитет на текстилни материјали

 

II СЕМЕСТАР - прва година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2TH200912

Инструментални методи и техники за анализа на текстил

8

216

2TH201012

Дизајн на композити зајакнати со влакна

8

216

2TH201112

Креирање на текстил 2

6

156

 

Факултетски изборен предмет 3

4

120

 

Факултетски изборен предмет 4

4

120

 

Вкупно:

30

828

Факултетски изборни предмети 2 семестар

2TH201212Механички својства на текстилни материјали

2FI200512 - Ензими за доработка и нега на текстил

2TH201412 - Екологија во текстилната индустрија

2TH201512 Современа ергономија

 

III СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2TH201612

Технички текстил

8

216

2TH200812

Индустриски дизајн на текстил

8

216

 

Факултетски изборен предмет 5

8

216

 

Универзитетски изборен предмет 1

6

156

 

Вкупно:

30

804

Факултетски изборни предмети 3 семестар

2TH201712Текстилни еко производи

2TH201712Рециклирање на текстилни материјали

 

IV СЕМЕСТАР - втора година

Код

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Вкупно

2FI201012

Магистерски труд

30

 

 

Вкупно:

30