Студиска програма по Биологија

 

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF113112

Биологија на клетка

8

3+2+2

216

2ZF107512

Општа и неорганска хемија

8

3+2+2

216

UGD101312

Информатика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекреација*

*

0+0+2*

*

Вкупно:

30

12+8+9

828

Изборни предмети

2ZF113212 - Цитологија, анатомија и морфологија на растенијата

2ZF107412 - Екотоксикологија

3MF190112 - Биофизика

2ZF105712 - Метеорологија


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF107312

Основи на биохемија

8

3+2+2

216

2ZF107712

Органска хемија

6

2+2+1

156

3MF190212

Хистологија со ембриологија

6

2+2+1

156

 

Факултетки изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети

2ZF120312 - Анатомија со физиологија на животните

2ZF113312 -Биодиверзитет и вегетација на Република Македонија


 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

3MF190312

Општа физиологија

8

3+2+2

216

2ZF110312

Физиологија на растенијата

8

3+2+2

216

2ZF113912

Екологија

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

3MF190412 - Имунологија

2ZF113412 - Култура на растителни ткива

2ZF122512 - Анимална физиологија

3MF190512 - Клеточна биохемија


 

I V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF122212

Инвертебрата

8

3+2+2

216

2ZF113512

Систематика и филогенија на нижи растенија

6

2+2+1

156

2ZF120212

Микробиологија

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети

3MF190612 - Клиничка биохемија

3MF190712 - Заштита при работа во лабораторија


 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF113612

Комфорита

8

3+2+2

216

2ZF1 22312

Вертебрата

8

3+2+2

216

2FZ110612

Генетика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети 

2ZF100212 - Ентомологија

2ZF100712 - Микологија

2ZF100812 - Бактериологија

2ZF111312 - Алтернативни растенија


 

VI СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF100112

Фитопатологија

8

3+2+2

216

2ZF113812

Молекуларна биологија

8

3+2+2

216

2FP112012

Историска геологија

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

2ZF122412 - Анимална екологија

2ZF113712 - Еволуција
VII СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FO107512

Психологија

8

3+2+2

216

4FO108012

Методика I

8

3+2+2

216

4FO107412

Педагогија

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети 

4FO100412 - Дидактика

4FO105612 - Педагошка комуникација

4FO107312 - Планирање и програмирање на педагошката дејност во училиштето

4FO102612 - Инклузивно образование


 

VIII СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

4FO107612

Методика на воспитно-образовна работа

6

2+2+1

156

4FO108112

Методика II

6

2+2+1

156

4FO108212

Педагошки стаж

 

0+0+6*

 

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

2+2+1

156

 

Дипломски труд

6

0+0+6

192

Вкупно:

30

8+7+16

780

Изборни предмети 

4FO107712 - Биодиверзитет и вегетација на Република Македонија

4FO107812 - Методологија на истражување во образованието