Студиска програма по Енологија

I СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF105112

Хемија

8

3+2+2

216

2ZF110112

Растително производство

8

3+2+2

216

2FI110112

Информатика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

UGD102712

Спорт и рекреација *

*

0+0+2

*

Вкупно:

30

12+8+9

828

Изборни предмети

2ZF105712Метеорологија

2ZF110812Агроекологија

2ZF130112Биостатистика

2ZF130312Рурален развој


 

II СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF110412

Ботаника

8

3+2+2

216

2ZF120212

Микробиологија

6

2+2+1

156

2ZF105212

Агрохемија и исхрана на растенијата

6

2+2+1

156

 

Универзитетски изборeн предмет

6

2+1+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+2+1

120

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети

2ZF130512Калкулации

2ZF107312Основи на биохемија


 

III СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF105612

Механизација

8

3+2+2

216

2ZF110512

Физиологија на растенијата

8

3+2+2

216

2ZF110612

Генетика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборeн предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборeн предмет

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

2ZF115212Лозарство

2ZF110912Житни растенија

2ZF111012Индустриски растенија

2ZF111112Тутун и преработка на тутун


 

I V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF110712

Селекција и семепроизводство

8

3+2+2

216

2ZF105412

Агроменаџмент

6

2+2+1

156

2ZF105512

Педологија

6

2+2+1

156

 

Универзитетски изборeн предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

6

2+2+1

156

Вкупно:

30

11+9+6

804

Изборни предмети

2ZF115112Овоштарство

2ZF111212Градинарство


 

V СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF100212

Ентомологија

8

3+2+2

216

2ZF120112

Сточарство

8

3+2+2

216

2ZF105312

Мелиорации и наводнување

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+2+1

156

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

2ZF110212Клубенести растенија

2ZF111412Фуражни растенија

2ZF111312Алтернативни растенија

2ZF111512Украсни растенија


 

VI СЕМЕСТАР

     

Задолжителни предмети

     

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF100112

Фитопатологија

8

3+2+2

216

2ZF110312

Органско производство

6

2+2+1

156

 

Универзитетски изборeн предмет

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Завршен испит

6

0+0+6

144

Вкупно:

30

9+7+11

792

Изборни предмети

2ZF120312Анатомија и физиологија на животните

2ZF105812 - Процесна техника


 

VII СЕМЕСТАР

   

Задолжителни предмети

   

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF122112

Основи на енологија

8

3+2+2

216

2ZF115312

Специјално лозарство

8

3+2+2

216

2ZF121712

Производство на вино

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно:

30

12+8+7

828

Изборни предмети

2ZF121512Процесна техника во винарство

2ZF121212 - Складирање и пакување

2ZF122012Практична работа во винарска визба

2ZF107112 - Маркетинг на грозје и вино


 

VIII СЕМЕСТАР

 

Задолжителни предмети

 

КОД

П Р Е Д М Е Т

Кредити

Часови

Вкупно

2ZF121812

Микробиологија на вино

6

2+2+1

156

2ZF121912

Сензорна и аналитичка евалуација на вино

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборeн предмет

6

2+2+1

156

 

Дипломска работа

8

0+0+8

192

Вкупно:

30

8+7+12

780

Изборни предмети

2MF103712Управување со квалитет

2ZF106012 - Менаџмент на фарма