Студиска програма по Рурален туризам

ПРВА ГОДИНА

I СЕМЕСТАР - прва година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

4FT100212

Туристичка географија

8

3+2+2

216

2ZF114013

Органско производство

8

3+2+2

216

2FI110112

Информатика

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно

30

12+8+7

828

 

II СЕМЕСТАР – прва година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

4FT100612

Хотелиерство

8

3+2+2

216

4FT106812

Рурален туризам

6

2+2+1

156

2ZF122613

Сомелиер

6

2+2+1

156

UGD102712

Спорт и рекреација*

*

0+0+2

*

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

2+2+1

156

Вкупно

30

11+9+8

804

ВТОРА ГОДИНА

III СЕМЕСТАР – втора година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

ZF122713

Традиционални млечни производи

8

3+2+2

216

4FT102212

Техника на послужување

8

3+2+2

216

2ZF122813

Традиционални готови јадења

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно

30

12+8+7

828

 

IV СЕМЕСТАР – втора година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

4FT107512

Промотивни активности

8

3+2+2

216

2ZF122913

Традиционални месни производи

6

2+2+1

156

4FT112312

Рурален туризам – планирање и развој

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

2+2+1

156

Вкупно

30

11+9+6

804

ТРЕТА ГОДИНА

V СЕМЕСТАР – трета година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

4FT108012

Национална гастрономија

8

3+2+2

216

4FT112412

Управување со проектен циклус

8

3+2+2

216

2ZF123013

Зрнести производи

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно

30

12+8+7

828

 

VI СЕМЕСТАР – трета година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

4FT101512

Туристички дестинации

8

3+2+2

216

4FT109112

Гастрономија

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Универзитетски изборен предмет

6

2+2+1

156

ЗАВРШЕН ИСПИТ

6

0+0+6

144

Вкупно

30

9+7+11

792

ЧЕТВРТА ГОДИНА

VII СЕМЕСТАР – четврта година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

4FT101912

Религиозен туризам

8

3+2+2

216

4FT108112

Менаџмент на мени

8

3+2+1

216

2ZF123113

Традиционални производи од грозје и овошје

6

2+2+1

156

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборен предмет

4

2+1+1

120

Вкупно

30

12+8+6

828

 

VIII СЕМЕСТАР – четврта година

Код

ПРЕДМЕТ

Кредити

Часови

Вкупно

4FT112412

Професионална пракса во угостителски објект

6

/

260

 

Професионална пракса во земјоделски објект

8

/

216

 

Факултетски изборен предмет

4

/

76

 

Факултетски изборен предмет

4

/

76

ДИПЛОМСКИ ТРУД

8

0+0+8

192

Вкупно

30

/

820

ЛИСТА НА ФАКУЛТЕТСКИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Код

Факултетски изборни предмети 1 семестар

 

 

4FT100412

Термален туризам

4

2+1+1

120

2ZF110812

Агроекологија

4

2+1+1

120

2ZF130312

Рурален развој

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборни предмети 2 семестар

 

 

4FT108912

Ресторански менаџмент

4

2+1+1

120

2ZF123213

Основи на сточарско производство

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборни предмети 3 семестар

 

 

4FT107112

Културно наследство

4

2+1+1

120

4FT100812

Патнички агенции

4

2+1+1

120

4FT112512

Агротуризам

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборни предмети 4 семестар

 

 

4FT107712

Исхрана и диететика

4

2+1+1

120

2ZF114113

Ароматични, зачински и лековити растенија

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборни предмети 5 семестар

 

 

4FT107812

Менаџмент на производство на храна

4

2+1+1

120

4FT112612

Планински туризам

4

2+1+1

120

4FT103712

Менаџмент на мали и средни бизниси

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборни предмети 6 семестар

 

 

4FT109012 

Пракса во хотелско-угостителски објект 1

4

2+1+1

120

2ZF123313

Сензорна евалуација на традиционална храна

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборни предмети 7 семестар

 

 

4FT109312

Пракса во хотелско - угостителски објект 2

4

2+1+1

120

2ZF106612

Рурална економија

4

2+1+1

120

 

Факултетски изборни предмети 8 семестар

 

 

4FT112712

Семинарски есеј  A (од праксата во угостителски објект изработен на македонски јазик)

4

/

76

 

Семинарски есеј Б (од праксата во земјоделски објект изработен на македонски јазик)

4

/

76

4FT112812

Семинарски есеј В (од праксата во угостителски објект изработен на странски јазик)

4

/

76

 

Семинарски есеј Г (од праксата во земјоделски објект изработен на странски јазик)

4

/

76

 

Стручен назив:
Менаџер по рурален туризам (3 годишни студии)
Дипломиран менаџер по рурален туризам (4 годишни студии)

Вкупно кредити:
180 ЕКТС за тригодишни студии (од кои 30 по семестар);
240 ЕКТС за четиригодишни студии (од кои 30 по семестар);

Вкупно часови по семестар 804/828